Polski Ład – podsumowanie wprowadzonych zmian

Polski Ład – podsumowanie wprowadzonych zmian

 Pracownik

 1. zmiana kwoty wolnej od podatku na 30.000,00 zł / z 8.000,00 zł/
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120.000,00 zł / z 85 528 zł/
 3. ulga dla klasy średniej – która ma za zadanie nie zwiększenie podatku do zapłaty w związku z wprowadzeniem nie odliczanej części składki zdrowotnej przez osoby zarabiające od 68 412 zł do 133 692 zł – dla osób zatrudnionych jak i prowadzących działalność na zasadach ogólnych. W praktyce ulga nie jest wcale taka łatwa do rozgryzienia, czy np. będzie nas dotyczyć, bo nasz zarobki oscylują na granicy 68.412,00 zł rocznie. Wystarczy choroba, przez którą nas przychód będzie mniejszy i ulga po prostu nie będzie się nam należeć.

Ulga nie dotyczy np. zleceniobiorców i emerytów.

 1. Brak prawa do odliczenia 7,75% potrącanej składki zdrowotnej z wynagrodzenia od podatku.
 2. Wprowadzenie możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem od daty zawarcia małżeństwa, a nie jak było do tej pory od następnego roku.

Przedsiębiorca

 • składka zdrowotna przedsiębiorców liczona od dochodu

Liniowcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł ( kwota w uzależnieniu od minimalnego wynagrodzenia, naliczane 9%)

Rozliczający się wg karty podatkowej zapłacą tą składkę ubezpieczenia w kwocie 270 zł.( 9 % minimalnego wynagrodzenia)

Ryczałtowcy – do 60 tys. przychodów składka będzie płacona w wysokości 9 % liczona od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów pomiędzy 60 tys. a 300 tys. składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów ponad 300 tys. zł –będzie liczona od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalna składka zdrowotna, wystąpi gdy przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym poniesie stratę albo jego dochód będzie niski w taki sposób, że wysokość składki zdrowotnej spadłaby poniżej równowartości 9% minimalnego wynagrodzenia, wtedy wysokość składki zdrowotnej wyniesie właśnie 9% minimalnego wynagrodzenia = 270,90 zł w 2022 r.

 • Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Projekt wprowadził obowiązek płacenia składek zdrowotnych od pensji osób powoływanych  do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania. Do tej pory takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej. Członków zarządu z powołania czeka  więc od 2022 r. 9-proc. składka zdrowotna, liczona od wynagrodzenia brutto i nie odliczana od podatku. A więc wynagrodzenia członków zarządu będą mniejsze o 9 proc. Składkę zdrowotną będzie potrącać spółka, a wcześniej musi zgłosić członków do ubezpieczeń w ZUS.

 • zapłata składek ZUS do 20 dnia miesiąca

Np. składka od dochodu za marzec, będzie ujęta w raporcie kwietniowym, a termin zapłaty = do 20 maja.Jest to ujednolicenie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 • likwidacja możliwości przejścia na kartę podatkową od 1 stycznia 2022r.

Podatnicy, którzy już rozliczają się tą formą opodatkowania dalej mogą rozliczać się w ten sposób. Karta podatkowa będzie nie dostępna dla podatników chcących przejść na kartę od 2022 r.

 • ulga na robotyzację

Ulga do rozliczenia w ciągu 6 lat, zmniejszająca podatki w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych, oprogramowania i rzeczy do obsługi tych robotów, modernizację w zakresie ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników.

 • obowiązkowy terminal dla przedsiębiorców, którzy posiadają kasę fiskalną online

Firmy, które posiadają kasę fiskalną online od 2022 r. muszą udostępnić klientom możliwość płatności bezgotówkowej np. kartą lub telefonem – BLIK, terminalem płatniczym. Natomiast od 1 lipca 2022 r. kasa z terminalem płatniczym muszą być zintegrowane. W przeciwnym wypadku może grozić nam na kara do 5000 zł.

 • ulga na terminal

Rząd chce walczyć z szarą strefą wprowadzając więcej możliwości zapłaty kartą. Od nowego roku przedsiębiorcy przy nabywaniu terminali będą mogli liczyć na ulgi.

Ulga w wysokości do 1000 zł – dla podatników posiadających kasę fiskalną.

Ulga w wysokości do 2500 zł – dla podatników nieposiadających kasy fiskalnej.

 • pliki rozliczeniowe podatku dochodowego firm JPK CIT/PIT

Pliki analogiczne do przesyłanych obecnie JPK_VAT. Zawierające ewidencje wpisów mających wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego. Przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r, a więc za 2022 r. nie będziemy mieć obowiązku składania takich plików.

Podatnicy CIT – termin na przesłanie ksiąg i ewidencji = raz w roku, w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy.

Podatnicy PIT – termin na przesłanie ksiąg i ewidencji = raz do roku, w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy oraz przesyłanie miesięcznie lub kwartalnie w zależności od terminów rozliczania zaliczek = do 20 dnia następującego miesiąca. Dotyczy KPiR, ryczałt, księgi rachunkowe osób fizycznych.

 • wspieranie legalnego zatrudnienia

Pracownik, który zgłosi wątpliwości dotyczące zatrudnienia, nie będzie płacić zaległych podatków za zatrudnianie go bez umowy. Od 1 stycznia 2022 r. to pracodawcybędą zobowiązani zapłacić zaległe, niezapłacone składki oraz podatki za niezgłoszonego pracownika i nie zaliczą ich do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo, będą zaliczać do swoich przychodów, kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone zatrudnienie na czarno.

 • zmniejszenie stawek ryczałtu dla niektórych grup

Obniżka z 17% na 14% dla nauczycieli udzielających korepetycji, tłumaczy, lekarzy, dentystów i położnych.

Obniżka z 15% na 12% dla programistów, informatyków, hotelarzy, fotografów.

 • Samochód służbowy wykorzystywany przez pracowników do celów prywatnych a PIT

Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu zamiast pojemności silnika, będzie uwzględniania moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

 • płatności gotówkowe między firmami/przedsiębiorcami B2B do 8000,00 zł (art. 19 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców)

Zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty. W grudniu 2021 napisano projekt nowelizujący ustawę i odraczające powyżej podane limity jak obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Jeśli cała płatność powyżej 8000,00 zł zostanie zapłacona gotówką, wtedy ten wydatek nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów. W przypadku zapłaty części kwoty ponad 8000,00 zł gotówką, wtedy nadwyżka tej kwoty nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

 • płatności gotówkowe między firmami a konsumentem/klientem do 20.000,00 zł (art. 7b ustawy o prawach konsumenta)

Klient ma obowiązek dokonania płatności za pomocą rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z firmą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. W grudniu 2021 napisano projekt nowelizujący ustawę i odraczające powyżej podane limity jak obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

 • wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego

Przy wykupie do majątku prywatnego przedsiębiorca, który sprzeda przedmiot leasingu w ciągu 6 lat ( licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej a dniem ich odpłatnegozbycia )będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Bez podatku odsprzedamy samochód dalej dopiero po 6 latach, a nie jak do tej pory po 6 miesiącach.

 • Wartość początkowa środków trwałych używanych wcześniej w majątku prywatnym przedsiębiorcy

W sytuacji gdy środki trwałe były wcześniej używane przez podatnika w majątku prywatnym, a wartość rynkowa w dacie wprowadzenia do działalności jest niższa od ceny nabycia, wtedy za wartość początkową uznajemy wartość rynkową. Gdyby wartość rynkowa była wyższa od ceny nabycia, za wartość początkową przyjmie się cenę nabycia. Podsumowując, niższa z kwot będzie wartością początkową.

 • nabycie sprawdzające

Sytuacja ma na celu weryfikację rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawania paragonów fiskalnych.

 • „ukryta dywidenda”

Wydatki na rzecz podmiotów powiązanych ze spółką lub wspólnikiem, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Takimi wydatkami będzie np. wynagrodzenie za prawo do korzystania z majątku należącego do wspólników lub podmiotów powiązanych ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki np. wynajem nieruchomości bądź innego majątku własnej spółce. Gdy ukryta dywidenda będzie niższa od zysku brutto, spółka będzie miała prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązywanie tych przepisów zostało przesunięte do 2023 r.

 • estoński CIT

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, polega na zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie wypłaty zysku na rzecz wspólników.

Uprawnieniu do skorzystania z estońskiego CIT od 2022 r. będą musieli spełnić następujące warunki:

 • Wspólnikami będą jedynie osoby fizyczne w spółce komandytowej, akcyjnej, komandytowo – akcyjnej,
 • Zakaz posiadania podmiotów zależnych/powiązanych
 • Większość przychodów spółka będzie uzyskiwała z działalności operacyjnej, nie np. z odsetek, praw autorskich czy instrumentów finansowych
 • Począwszy od pierwszego roku zatrudnienie w spółce będzie na powinno wynosić co najmniej trzech pracowników lub zleceniobiorców podlegających z tytułu tego zatrudnienia składkom na ubezpieczenia społeczne. Do limitu nie wlicza się zatrudnionych wspólników.Pozostałe
 • ulga dla powracających z zagranicy

Dla nowych polskich rezydentów. Ulga ma wynieść do 50% należnego podatku dochodowego, a także w niektórych przypadkach obejmować składki ZUS.

 • emerytura bez potrącania podatku do kwoty 2500,00 zł

Emeryci pobierający emeryturę w takiej wysokości w ogóle nie zapłacą podatku, a emeryci osiągający świadczenie o wyższej kwocie zapłacą podatek od nadwyżki 2500,00 zł

 • rozliczanie najmu prywatnego oraz umów o podobnym charakterze

Od 2022 r. rozliczenie przychodów uzyskiwanych z takich tytułów będzie możliwe jedynie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do końca 2022 r. będzie można amortyzować budynki i lokale mieszkalne – nabyte lub wybudowane do końca 2021 r – jednak nie będzie możliwe zaliczenie ich do kosztów, ponieważ w ryczałcie rozliczamy się od przychodu. Dodatkowo nie skorzystamy z podniesionej kwoty wolnej.

 • ulga dla pracujących emerytów

 osoby będące w wieku emerytalnym ale nie pobierające świadczenia, otrzymają dodatkowe odliczenie 85.00,00 zł, co przekłada się na to, że nie zapłacą podatku od dochodów nieprzekraczających 115.000,00 zł

 • odliczenie dla rodzin z co najmniej 4 dzieci

Każdy z rodziców w takiej rodzinie otrzyma odliczenie w kwocie 85.000,00 zł, które zwiększy kwotę wolną w wysokości 30.000,00 zł, co przekłada się na to, że oboje rodziców nie zapłaci podatku od dochodu nieprzekraczającego 230.00,00 zł

 • kapitał opiekuńczy dla rodziców drugiego i kolejnego dziecka

Świadczenie na dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Nie jest uzależnione od dochodów. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 500 zł przez 24 msc, albo w wysokości 1000 zł przez 12 msc. Od 1 stycznia 2022 r.

 • ulga mieszkaniowa

Będzie przysługiwała w razie spłaty kredyty i odsetek związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *