Co zawierają teczki pracowników?

Teczki osobowe pracowników zawierają dokumenty z okresu przed zatrudnieniem, w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu, a także informacje o otrzymanych przez pracownikach karach porządkowych.

Część A – przed okresem zatrudnienia

 • świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • dyplomy ukończonych kursów, szkoleń, certyfikaty posiadanych kwalifikacji,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • skierowanie na badanie lekarskie,
 • orzeczenie lekarskie.

Część B – w czasie trwania stosunku pracy

 • kwestionariusz osobowy pracownika,
 • umowa o pracę,
 • informacja o warunkach zatrudnienia u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy,
 • informacja o równym traktowaniu,
 • klauzula przetwarzania danych RODO,
 • oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich,

-PIT-2,

 • oświadczenie o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dla pracowników mieszkających poza miejscowością wykonywania pracy),
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu wstępnym BHP,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami,
 • oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy,
 • inne dokumenty zawierane w trakcie trwania stosunku pracy.

CZĘŚĆ C – rozwiązanie stosunku pracy

 1. rozwiązanie umowy o pracę np. porozumienie stron czy wypowiedzenie,
 2. świadectwo pracy + informacja o okresie przechowywania akt dla zatrudnionych.

CZĘŚĆ D- kary porządkowe

Służy do ewidencji kar porządkowych. Daną karę usuwa się po roku nienagannej pracy.

Pozostałe dokumenty do skompletowania od pracownika:

 1. Informacja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 2. Oświadczenie o ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej,
 3. Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń,
 4. Oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej,
 5. Oświadczenie niepozostawaniu w innym zatrudnieniu do celów naliczania składek Funduszu Pracy
Scroll to Top